Problematika hlukové zátěže

 

PROBLEMATIKA HLUKOVÉ ZÁTĚŽE

V poslední době se setkáváme se zvýšeným množstvím stížností občanů na hluk způsobený letouny naší základny. Naše letové úsilí však v loňském roce nijak nevybočovalo, naopak, vzhledem ke COVID-19 nebylo ani tak intenzivní jako dříve. Rádi bychom Vám proto tuto problematiku více přiblížili a objasnili.
 
Proč jsme tady? 
 
Taktické letectvo Vzdušných sil AČR musí být připraveno za všech okolností a v kteroukoliv denní či noční dobu chránit suverenitu vzdušného prostoru České republiky. Z tohoto důvodu musí také i nepřetržitě cvičit své piloty. Trvalý výcvik vojenských pilotů je podmínkou nejen k udržení celkové bezpečnosti letového provozu, ale právě ke splnění úkolů spojených s ochranou vzdušného prostoru a obranou ČR.
Naše základna momentálně provozuje celkem 38 kusů letecké techniky. Hluk z letounů zatěžuje blízké okolí v rámci vzletů či přistání, což je zpravidla krátký časový interval. K výcviku pilotů jsou dále stanoveny vyhrazené prostory, které se nacházejí nad vícero oblastmi v České republice.
 
Prioritu má QRA 
 
Mezi naše hlavní úkoly patří ostraha vzdušného prostoru ČR (tzv. QRA – Quick Reaction Alert), která je jedním z atributů svobodného státu. Dvojice letounů JAS-39 Gripen drží 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce pohotovost v rámci Integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany NATO (NATINAMDS). Letouny provádějí cvičné i ostré vzlety na pokyn nadřízeného velitelství v německém Uedemu, tedy i v nočních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu. Kromě ostrahy vzdušného prostoru jsou letouny také připraveny pomoci letounům v nouzi.
 
Dělení vzdušného prostoru 
 
Je nutné podotknout, že výcvikové zóny jsou stanoveny Úřadem pro civilní letectví (ÚCL) ve spolupráci s Odborem dohledu nad vojenským letectvím (OdVL) a je zde přihlédnuto k potřebám např. civilního letectví (letové trasy dopravních letadel), aeroklubů nebo GSM vysílačů. Využívané výcvikové prostory (nejenom Armádou ČR) lze volně dohledat na oficiálních webových stránkách Řízení letového provozu, s.p.: https://aisview.rlp.cz/
 
Výcvikové koridory (tzv. TRA nebo TSA)
 
Pro výcvik pilotů využíváme několik koridorů v jednom čase a v jednom dni. Nelze tedy kalkulovat s tím, že jeden koridor vychází na jeden den. V jednom dni může být tento prostor využíván opakovaně a v některých dnech naopak vůbec. Je nutné přihlédnout k povaze úkolu, typu letadla, počasí apod. Výcvikové prostory předurčené pro nízké létání se snažíme střídat tak, abychom rozprostřeli hlukovou zátěž. Vzhledem k omezenému počtu těchto prostorů a hustotě osídlení České republiky je to ale obtížné a nelze vždy létat pouze nad neobydlenými oblastmi (bohužel nemáme ani poušť ani moře). Naše základna, ani naši piloti si tedy volně nevybírají, kde budou provádět pilotní výcvik.
 
Proč létáme i večer? 
 
Běžný letecký výcvik směrujeme v pracovních dnech v letním období v časech 09.00 - 23.00 hodin, v zimním období pak v časech 09.00 - 22.00 hodin a to z důvodu, že naši piloti musejí být cvičení mimo jiné v létání za nočních podmínek. Letní a zimní období se shoduje s obdobím, kdy dochází v České republice ke změně času během poslední neděle v březnu respektive v říjnu. Lety ve večerních hodinách patří ke standardnímu výcviku všech pilotů taktického letectva, vždy tomu tak bylo a to se nezmění ani do budoucna.
 
Proč létáme někde tak nízko? 
 
V některých prostorech můžeme provádět letecký výcvik už od 100 metrů výše i po dobu např. 30 minut. Navíc jsou pro taktické letectvo z důvodu nutného výcviku stanoveny speciální koridory, ve kterých „podlétáváme“ běžný letecký provoz. Slangově se nazývají „nudle“ (díky jejich protáhlému a úzkému tvaru). Těmito koridory se naše letouny přesouvají do výcvikových prostorů i ve výšce 100 metrů nad zemí. Nejvíce stížností zaznamenáváme právě ze zmíněných důvodů z oblasti Žďárska, Novoměstska a Kopidlna.
 
Disciplína
 
Všechny lety jsou prováděny v souladu s osnovou pro letecký výcvik, každý jednotlivý let je pečlivě připravován, monitorován i vyhodnocován a rozhodně se nejedná o žádnou libovůli pilotů.
 
Display (letová ukázka na veřejnosti) 
 
Výjimku tvoří výcvik tzv. display pilotů, který je nutné provádět nad a v blízkém okolí letiště. Dle platných leteckých předpisů a nařízení musí být tento druh nácviku pod dohledem staršího pilota na zemi, který současně celý let natáčí na záznamové zařízení. Stejně tak řídící věž musí mít po celou dobu vizuální kontakt s letounem. Nelze proto tento výcvik provádět např. ve vojenských výcvikových prostorech. Display trvá obvykle maximálně 15 minut a je typický zvýšenou hlukovou zátěží v bezprostředním okolí letiště. Po certifikaci pilota se může konat na vyžádání i při leteckých dnech nejen na území ČR. 
 
Nadzvukové lety
 
Součástí výcviku pilotů letounů JAS-39 Gripen jsou také nadzvukové lety. Nad naším územím je provádíme ve vyhrazených prostorech. Nadzvukové lety probíhají nad minimální stanovenou výškou, ta je 11 km. Při specifických atmosférických podmínkách (jako je např. síla, směr větru, vyšší vlhkost vzduchu) se může zdát tento sonický třesk mnohem hlasitější pro lidi na zemi. V leteckých předpisech a nařízeních pro tyto lety jsou zohledněny i statické limity budov. Nadzvukové lety provádíme jen v pracovních dnech a to do maximálně 22.00 hodin, výjimku tvoří pouze „ostrý“ zásah QRA. 
 
Ohlášení nestandardního výcviku 
 
Cestou ohlášení na úřady okolních měst a obcí a zároveň cestou našich webových a facebookových stránek s předstihem informujeme o nestandardních letových aktivitách. Běžný letecký výcvik jako takový není považován za nestandardní.  Za nestandardní letecký výcvik je považován např. display nácvik nebo létání mimo výše uvedené časy.
Vzhledem ke skutečnosti, že o využití výcvikových oblastí se rozhoduje ráno na letovém briefingu a to i s přihlédnutím např. k meteorologickým podmínkám, není v našich možnostech předem informovat o prostorech, ve kterých budeme v určitý čas působit. Situace se často mění i v průběhu dne.
 
Daň za bezpečnost
 
Čáslavské letiště má více než šedesáti letou tradici a s jeho provozem se počítá i nadále. Naše základna je jednou z hlavních bojových složek Vzdušných sil Armády České republiky. Jejím stěžejním úkolem je zabezpečit obranu a suverenitu vzdušného prostoru ČR a hluk tedy představuje jakousi daň za bezpečnost obyvatel České republiky.
 
Nehlučíme jen my
 
Proudové letouny neprovozuje pouze naše základna, ale také Centrum leteckého výcviku (CLV) Pardubice anebo AERO Vodochody.
 
Realita 
 
Provedli jsme řadu opatření a snažíme se všemi způsoby maximálně eliminovat hlukové zatížení a vyjít obyvatelům, kteří žijí v okolí vojenských letišť, vstříc. Je potřeba si zároveň uvědomit, že Armáda České republiky musí plnit zákonem stanovené úkoly a alianční závazky. Představa, že budeme mít letouny jen „zaparkované“ v úkrytech, není možná a reálná.
 
Konstrukce
 
Bojové letouny jsou stavěny tak, aby dosahovaly maximálních výkonů během relativně krátké doby, což s sebou samozřejmě přináší i některé negativní prvky, jako je právě hluk. Ani v jedenadvacátém století však neexistuje ve světě žádný výrobce, který by vyráběl úplně bezhlučné letouny. Armáda České republiky striktně dodržuje veškeré hygienické normy, které jsou dané naší legislativou.
 
Historie
 
Před rokem 1989 byly ve výzbroji naší armády stovky letounů různých typů, zejména sovětské provenience. Na území naší republiky bylo v provozu 18 stálých vojenských letišť a v průběhu roku se využívala také další záložní a polní letiště, která byla dislokována v bezprostřední blízkosti měst či vesnic. Dnes je situace naprosto odlišná. Armáda v současné době provozuje pouze pět letišť a počet letounů a vrtulníků počítáme na desítky. Staré typy letounů sovětské provenience byly postupně nahrazeny novými moderními stroji.
 
Obtěžování hlukem
 
Obtěžováním je označován psychický stav vznikající při mimovolném vnímání vlivů, ke kterým má jedinec zamítavý postoj a na které reaguje pocity odporu, podrážděností a v některých případech až psychosomatickými poruchami. Pro zjednodušení se označují jako obtěžování i ostatní negativní emoce v souvislosti s hlukem (zlost, nespokojenost, úzkost, rozrušenost). 
Obtěžování hlukem je nejobecnější reakcí lidí na hlukovou zátěž. Vlivem obtěžujícího hluku může docházet ke změnám v chování v místě bydliště (např. zavírání oken, nepoužívání balkónů, hlasitější poslech TV a radia). 
 
Co můžu dělat, když mi hluk letounů vadí? 
 
Nezbytnost leteckého výcviku je vysvětlena výše, stejně tak princip dodržování leteckých předpisů. Za nejefektivnější vyrovnání se s hlukem je zřejmě přijetí skutečnosti, že se nacházíte v prostoru, kde letadla létají a tím pádem vytváří hluk. Změňte nebo zajistěte to, co můžete ovlivnit a máte pod svou kontrolou, díky čemu se budete cítit lépe (např. zavírání oken na noc, odhlučňující materiál do domácnosti, sledování vývěsek obecních úřadů s informacemi o nestandardních časech leteckého výcviku apod.).
Zátěžovou stránkou hluku letounů je jejich nečekanost a nevyzpytatelnost, většinou jsme náhlým hlasitým zvukem zaskočeni. Proto je vhodné dané překvapení nejprve „rozdýchat“, snažit se přirozenou stresovou reakci postupně uklidnit. Jak po fyzické stránce např. uvědomělým zklidněním dechu, tak po emoční stránce, kdy se nenecháme zcela ovládnout negativními pocity a rozumově si připomeneme, proč je daný hluk nezbytný a že to nikdo „nedělá naschvál“.
 
Díky tolerantnímu přístupu k hluku se časem může vyvinout zvyk, kdy zvuky letounů budete stále vnímat, ale už Vám nebudou vadit, nebo příliš překážet v každodenním životě. Svou tolerancí a respektem pomáháte nejen nám k obraně ČR, ale i své psychické pohodě!