Kurz základní přípravy AZ, charakteristika výcviku

Kurz základní přípravy (KZP) pro zájemce o službu v AZ je organizován v délce 6 týdnů, ve Velitelství výcviku – Vojenské akademii (VeV-VA) ve Vyškově, zpravidla 4x ročně. Na základě žádosti vojáka je možno přípravu absolvovat ve dvou částech po 3 týdnech.

Cílem KZP je naučit zájemce o službu v AZ základním činnostem potřebným k přežití na bojišti a k boji, naučit je obsluze a střelbě z útočné pušky (samopalu), pistole a vytvářet fyzické, psychické a morální předpoklady pro výkon služby vojáka Aktivní zálohy.

V průběhu základní přípravy musí každý získat nejen potřebné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také přesvědčení a vůli splnit i nejnáročnější úkoly.

Těžiště základní přípravy spočívá v taktické, střelecké, tělesné, zdravotnické, topografické a pořadové přípravě.

Taktická příprava je hlavním předmětem základní přípravy, zabezpečuje komplexnost a praktické využívání vědomostí a dovedností z ostatních předmětů.

Bližší popis KZP nalezneta na stránkách VeV-VA.

Charakteristika výcviku

Stručný popis výcviku

Výcvik vojáků aktivní zálohy je zaměřen na strážní službu, taktické drily, střelby, házení ručních granátů a řidičskou přípravu. Prioritou bude sladění s příslušníky strážní roty 21. základny taktického letectva, neboť aktivní záloha je součástí jednotek které zajištují ostrahu letiště.

Výstroj a výzbroj jednotky

Každý voják je vyzbrojen krátkou a dlouhou zbraní (pistolí vz. 82 a samopalem vz. 58V). Součástí výstroje jednotlivce je dále ochranná maska a převlek, taktická vesta a přilba. Další výstroj a výzbroj je jednotce přidělena dle aktuálních potřeb pro splnění konkrétního úkolu.

Specifické nároky na vojáky jednotky

Vojáci aktivní zálohy musí být zdravotně způsobilí, fyzicky a psychicky odolní. Pro výkon služby je vyžadována bezpečnostní prověrka minimálně na stupeň utajení vyhrazené. Voják zařazený na systemizované místo řidiče, musí absolvovat odborný kurz – řidič kolových vozidel k získání oprávnění k řízení vozidel ozbrojených sil AZ.

Další informace jak se stát vojákem v záloze nebo vojákem z povolání naleznete webových stránkách:

https://kariera.army.cz/vojak-v-zaloze